top of page

Gezag & voogdij

 

Wanneer iemand het ouderlijk gezag over een kind heeft, dan houdt dat in de plicht en het recht om een kind te verzorgen en op te voeden. Voogdij is een vorm van gezag dat niet door de ouders, maar door een of twee voogden wordt uitgeoefend.

 

Gezag

Ieder minderjarig kind staat onder gezag.  De ouder die het gezag heeft over een kind is verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van dat kind, beheert het vermogen van het kind en is de wettelijk vertegenwoordiger.

 

Het ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door een van de ouders uitgeoefend. Indien u voor de geboorte van uw kind bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft u beiden automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Beide ouders houden in beginsel het ouderlijk gezag over het kind na echtscheiding.

 

Ongehuwde ouders hebben niet automatisch het gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kind. De moeder uit wie het kind geboren is, heeft van rechtswege het gezag, maar de partner niet. Om het gezag te verkrijgen kunnen de ouders samen een aantekening maken in het gezagsregister. Als de ouder met gezag hiervoor geen toestemming geeft, dan is het mogelijk om de rechtbank te verzoeken met het gezag belast te worden.

​​Voogdij

Wanneer de ouders van een kind wegvallen, zal het kind moeten worden opgevoed. In dat geval zal er een voogd benoemd moeten worden. Voogdij wordt altijd uitgeoefend door een ander dan een ouder.

 

Ouders kunnen een voogd bij testament aanwijzen. Sinds 2014 kunnen de ouders ook kosteloos een voogd aanwijzen door registratie in het gezagsregister. Daarnaast kan  een rechter een voogd aanwijzen. Vanaf het moment van overlijden van de ouders krijgt die persoon de voogdij over het kind. Degene dient dan wel eerst een bereidverklaring afgelegd te hebben bij de griffie van de rechtbank.

 

Heeft u vragen met betrekking tot het gezag of de voogdij, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

bottom of page