top of page

Algemene voorwaarden

1. Stam Familierecht Advocaten en Mediators B.V. (hierna te noemen: “Stam Familierecht”) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin des woord.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die worden verleend aan Stam Familierecht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht, en verder op alle (rechts)handelingen van opdrachtnemer met, voor of jegens opdrachtgever (hierna te noemen: “cliënt”), inclusief buitencontractuele verbintenissen. Afwijking van de algemene voorwaarden is enkel mogelijk, indien dit schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

 

3. Deze voorwaarden gelden ten behoeve van ieder die bij Stam Familierecht werkzaam is - als partner of in dienstverband -, alsmede ten behoeve van derden die door Stam Familierecht worden ingeschakeld.

 

4. Stam Familierecht verricht alle diensten en overige werkzaamheden uit hoofde van een met haar gesloten overeenkomst tot opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

5. Alle opdrachten komen tot stand met Stam Familierecht, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW, 7:407 lid 2 BW en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

6. Stam Familierecht zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt zal aan Stam Familierecht alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die Stam Familierecht van belang acht voor de behandeling van de zaak. Stam Familierecht zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat cliënt voor ogen staat, maar hij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

 

7. Bij de uitvoering van een opdracht mag Stam Familierecht mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Stam Familierecht zijn verbonden. Stam Familierecht zal daarover vooraf overleg plegen met cliënt. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan Stam Familierecht verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Stam Familierecht niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of personen onverhoopt mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

8.  Zodra cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze aanspraak jegens Stam Familierecht, schriftelijk aan Stam Familierecht mede te delen op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Stam Familierecht aansprakelijk is, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. Stam Familierecht is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang cliënt zijn verplichtingen jegens Stam Familierecht niet is nagekomen. Het recht om de overeenkomst met Stam Familierecht te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.

 

9. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten, waaronder ook begrepen de fouten van de werknemers en de medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de  beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat onder die polis gedragen moet worden. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het loon dat cliënt in de desbetreffende zaak in rekening is gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt.

 

10. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade wordt bij dezen uitgesloten. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. Stam Familierecht voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de werkzaamheden van Stam Familierecht geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Stam Familierecht tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die Stam Familierecht ten behoeve van cliënt verrichten of hebben verricht.

 

11. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Stam Familierecht aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Stam Familierecht afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat Stam Familierecht in verband met die verzekering draagt.

 

12. Stam Familierecht neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Als cliënt met een van de advocaten binnen dit kantoor een overeenkomst sluit, aanvaardt cliënt ook de toepasselijkheid van deze regeling. Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Een brochure over de Klachten- en Geschillenregeling is op aanvraag verkrijgbaar.

 

13. Het honorarium Stam Familierecht wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasbare uurtarieven, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en met de gemaakte kosten, zulks tenzij een andere wijze van de berekening van het honorarium is overeengekomen. Uurtarieven zijn exclusief BTW. Stam Familierecht heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door haar in rekening gebrachte vergoedingen jaarlijks te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is medegedeeld. Stam Familierecht is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en verschotten te verlangen. Stam Familierecht is gerechtigd een eventueel door cliënt betaald voorschot op de declaratie te verrekenen met een oude openstaande declaratie, alsmede met hetgeen Stam Familierecht van cliënt onder zich heeft of krijgt.

 

14. Betaling van de declaraties van Stam Familierecht dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van cliënt onverwijld. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt buitengerechtelijke incassokosten (tarieven Nederlandse Orde Advocaten) verschuldigd. Daarnaast is cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd. De zakelijke cliënt is na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd (artikel 6:119a BW). Stam Familierecht is, bij niet betaling van uitgevoerde werkzaamheden, onverwijld gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, zonder dat zulks tot enige schadeplichtigheid van Stam Familierecht kan leiden.

 

15. Het is cliënt verboden producten van Stam Familierecht waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stam Familierecht.

 

16. De verhouding tussen cliënt en Stam Familierecht wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de werkzaamheden van Stam Familierecht en/of naar aanleiding van de algemene voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch.

 

Deze algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website www.stamfamilierecht.nl.

bottom of page