Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwarden zijn van toepassing op:

  • Stam Reitsma Advocaten BV

  • Loes Stam Praktijk BV

  • E.J.H. Reitsma Advocatenpraktijk BV

 

1. Stam Reitsma Advocaten BV is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt de beroeps-/praktijkuitoefening van de aan deze besloten vennootschap als bestuurder verbonden advocaten, alsmede de bij deze besloten vennootschap in loondienst zijnde advocaten, te faciliteren in de meest brede zijn des woords. Ieder der advocaten die als bestuurder is verbonden aan Stam Reitsma Advocaten BV, oefent zelfstandig zijn/haar eigen advocatenpraktijk uit vanuit de eigen werkmaatschappij. Voor mr. L. Stam is dat Loes Stam Praktijk BV Voor mr. E.J.H. Reitsma is dat E.J.H. Reitsma Advocatenpraktijk BV.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, alsmede op alle nieuwe overeenkomsten en verder alle (rechts)handelingen van opdrachtnemer met, voor of jegens opdrachtgever, inclusief buitencontractuele verbintenissen.

 

3. Uitsluitend de op uw opdrachtbevestigingsbrief vermelde werkmaatschappij van de advocaat die de opdracht aanneemt, – dus niet de besloten vennootschap Stam Reitsma Advocaten BV – geldt tegenover opdrachtgever als opdrachtnemer. Indien de op uw opdrachtbevestigingsbrief vermelde advocaat in loondienst is van Stam Reitsma Advocaten BV, geldt Stam Reitsma Advocaten BV. wel als juridisch opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal in het navolgende aangeduid worden als ‘advocaat’. Opdrachtgever zal in het navolgende aangeduid worden als ‘cliënt’.

 

4. De advocaat zal zich inspannen de overeenkomst met cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Cliënt zal aan de advocaat alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst, evenals alle informatie die advocaat van belang acht voor de behandeling van de zaak. De advocaat zal zich inspannen om het resultaat te bereiken dat cliënt voor ogen staat, maar hij garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

 

5. Bij de uitvoering van een opdracht mag de advocaat mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan de advocaat zijn verbonden. De advocaat zal daarover vooraf overleg plegen met cliënt. Indien de uitvoering van een opdracht meebrengt dat één of meer personen die niet aan de advocaat verbonden zijn, worden ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal de advocaat niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon of personen onverhoopt mochten worden gemaakt. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.

 

6. Zodra cliënt een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is cliënt gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van deze aanspraak jegens de advocaat, schriftelijk aan de advocaat mede te delen op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 12 maanden na de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de advocaat aansprakelijk is, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt. De advocaat is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang cliënt zijn verplichtingen jegens de advocaat niet is nagekomen. Het recht om de overeenkomst met de advocaat te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.

 

7. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten, waaronder ook begrepen de fouten van de werknemers en de medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat onder die polis gedragen moet worden. Als de aansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook geen uitkering doet, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het loon dat de cliënt in de desbetreffende zaak in rekening is gebracht in het jaar waarin de beroepsfout is gemaakt.

 

8. Aansprakelijkheid voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade wordt bij dezen uitgesloten. De aansprakelijkheid voor beroepsfouten gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde, zoals onrechtmatige daad. De advocaat voert de opdracht uitsluitend uit ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de werkzaamheden van de advocaat geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart de advocaat tegen vorderingen van derden die stellen dat zij direct of indirect schade hebben geleden door werkzaamheden die de advocaat ten behoeve van cliënt verrichten of hebben verricht.

 

9. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor de advocaat aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door de advocaat afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de advocaat in verband met die verzekering draagt.

 

10. Opdrachtnemer neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Als cliënt met een van de advocaten binnen dit kantoor een overeenkomst sluit, aanvaardt cliënt ook de toepasselijkheid van deze regeling. Meer informatie is te vinden op www.degeschillencommissie.nl. Een brochure over de Klachten- en Geschillenregeling is op aanvraag verkrijgbaar.

 

11. Het honorarium van de advocaat wordt berekend op basis van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasbare uurtarieven, vermeerderd met een forfaitaire vergoeding voor kantoorkosten en met de gemaakte kosten, zulks tenzij een andere wijze van de berekening van het honorarium is overeengekomen. Uurtarieven luiden exclusief BTW. De advocaat heeft het recht het door haar gehanteerde uurtarief en de door hem/haar in rekening gebrachte vergoedingen jaarlijks te wijzigen. De wijziging geldt ook indien zij niet vooraf is meegedeeld. De advocaat is steeds gerechtigd van cliënt een voorschot op het honorarium en verschotten te verlangen.

 

12. Betaling van de declaraties van de advocaat dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van cliënt onverwijld. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting. Bij overschrijding van de voormelde betalingstermijn is cliënt buitengerechtelijke incassokosten (tarieven Nederlandse Orde Advocaten, zie www.advocatenorde.nl) verschuldigd. Daarnaast is de cliënt na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening wettelijke rente verschuldigd. De zakelijke cliënt is na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn tot aan de dag van de volledige voldoening de wettelijke handelsrente verschuldigd (6:119aBW).

 

13. Het is cliënt verboden producten van de advocaat waaronder mede begrepen adviezen, rapporten, werkwijzen en (model)contracten, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de advocaat.

 

14. De verhouding tussen cliënt en de advocaat wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen de advocaat en cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.

versie december 2009.

© 2017 by Stam Familierecht Advocaten & Mediators I info@stamfamilierecht.nl I telefoon 073-2200066

  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Facebook Icon