Vermogensafwikkeling

 

Of u nu in gemeenschap van goederen gehuwd bent of onder huwelijkse voorwaarden, bij een echtscheiding dienen er altijd afspraken te worden gemaakt over de verdeling/verrekening.

Verdeling huwelijksgemeenschap

Indien u in gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan vallen niet alleen de goederen, maar ook de schulden in deze gemeenschap. Hierop gelden uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer u een erfenis of schenking heeft gekregen die buiten de gemeenschap van goederen valt, omdat dat in het testament of bij de schenking zo is bepaald (uitsluitingsclausule).

 

Indien u in gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan moet bij een echtscheiding in principe alles bij helfte tussen u verdeeld te worden. Bij dit soort boedelscheidingen dienen er afspraken te worden gemaakt over alle boedelbestanddelen, zoals het vermogen, onroerend goederen, de banksaldi, de verzekeringen, de auto's, het pensioen, de schulden, etc.

​​Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Het kan zijn dat u en uw partner een overeenkomst hebben gesloten, oftewel huwelijkse voorwaarden, om op die manier bepaalde bezittingen en schulden uit te sluiten. Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel voor als tijdens het huwelijk worden opgesteld. Dit laatste gebeurt vaak wanneer een van beiden een eigen bedrijf begint.

Er zijn meerdere vormen van huwelijkse voorwaarden mogelijk, zoals:

  • Koude uitsluiting, hetgeen inhoudt dat er helemaal geen gemeenschap van goederen bestaat;

  • Beperkte gemeenschap, hierbij is sprake van een gemeenschappelijk deel en een privédeel;

  • Periodiek verrekenbeding, hetgeen betekent dat de tijdens het huwelijk gespaarde inkomsten aan het einde van elk jaar moeten worden verrekend. Het komt erop neer dat ieder van de partners de helft krijgen van de inkomsten na aftrek van de kosten van de gezamenlijke huishouding. In de praktijk komt het regelmatig voor dat partners deze periodieke verrekenbeding niet jaarlijks naleven.

  • Finaal verrekenbeding, waarbij wordt uitgegaan dat bij scheiden en/of overlijden alle bezittingen en vermogen worden verdeeld alsof er sprake zou zijn geweest van een gemeenschap van goederen.

 

 

Heeft u juridisch advies nodig over de verdeling van uw huwelijksgemeenschap of de afwikkeling van uw huwelijkse voorwaarden, neem dan contact met ons op.