top of page

Strafrecht

 

Het kan zijn dat u verdacht wordt van een strafbaar feit en dat u hiervoor aangehouden wordt door de politie/marechaussee, dan wel dat u opgeroepen wordt voor een OM-zitting in verband met het uitreiken van een strafbeschikking of dat er een dagvaarding aan u wordt uitgereikt waaruit blijkt dat u zich dient te verantwoorden bij de strafrechter. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan het verliezen van uw baan. Teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken, dan wel te voorkomen dat u een straf krijgt opgelegd, is het zeer verstandig om een gespecialiseerde strafrechtadvocaat in te schakelen.  

 

Piketfase

Indien u door de politie wordt aangehouden wegens verdenking van het plegen van een strafbaar feit dan heeft u recht op bijstand van een advocaat. Deze advocaat kunt u zelf kiezen of er wordt een advocaat door de piketcentrale van de Raad voor Rechtsbijstand aan u toegewezen. Voordat u verhoord wordt door de politie hebt u het recht om een advocaat te spreken. De advocaat zal uw rechten en plichten als verdachte uitleggen en u zo mogelijk adviseren. Sinds maart 2016 is het voorts mogelijk dat de advocaat bij uw politieverhoor aanwezig is. De taak van de advocaat is hierbij om toe te zien dat het verhoor op een juiste manier verloopt.

 

Volgens de wet mag de politie u 6 uur voor het afnemen van het verhoor op het politiebureau vasthouden. De uren tussen 00.00 ’s nachts en 09.00 uur ’s ochtends tellen niet mee. De maximale duur bedraagt derhalve met de nachtelijke uren in totaal 15 uur. Indien er sprake is van een redelijk vermoeden van schuld kan de (hulp)officier van justitie u in het kader van het onderzoek voor de duur van 3 dagen in verzekering stellen. Deze inverzekeringstelling kan worden verlengd met 3 dagen. Binnen 3 dagen en 15 uur dient u te worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. De rechter-commissaris toetst of de aanhouding en inverzekeringstelling rechtmatig is en kan u op vordering van de officier van justitie voor de duur van 14 dagen in bewaring stellen. Tijdens de inbewaringstelling bij de rechter-commissaris zal u worden bijgestaan door de advocaat. Deze advocaat zal uiteraard alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat u weer naar huis mag, zo nodig onder voorwaarden.

 

Het vervolg in uw strafzaak

Indien u in bewaring bent gesteld dan dient uw zaak binnen 14 dagen te worden voorgelegd aan de raadkamer van de rechtbank die beslist over uw gevangenhouding. De duur van de gevangenhouding is maximaal 90 dagen en kan ook voor een kortere periode worden opgelegd, bijvoorbeeld voor de duur van 30 dagen. Indien de raadkamer de gevangenhouding voor een kortere duur beslist dan kan deze worden verlengd, mits de gevangenhouding de maximale termijn van 90 dagen niet te boven gaat. Uiterlijk na 104 dagen moet uw strafzaak voor de rechter op zitting worden gebracht. Gedurende dit hele proces wordt u bijgestaan en begeleid door de advocaat die uw belangen zal behartigen. De advocaat heeft hierin een actieve rol. Zo kan de advocaat, indien hier aanleiding toe bestaat, onderzoekswensen indienen bij de rechter-commissaris teneinde bijvoorbeeld getuigen te laten horen die ontlastend voor u kunnen verklaren.

 

Het kan ook zijn dat u in een eerder stadium in vrijheid wordt gesteld of dat u enkel wordt opgeroepen voor een verhoor bij de politie en dat u een dagvaarding krijgt uitgereikt waaruit blijkt dat u zich op een bepaald moment dient te verantwoorden bij de strafrechter. Ook kan het zijn dat u een brief ontvangt waaruit blijkt dat u wordt opgeroepen voor een OM-zitting in het kader van het uitreiken van een strafbeschikking. In die gevallen kunt u zelf een gewenste advocaat benaderen die voor u de verdediging zal voeren.

 

Bij Stam Familierecht Advocaten & Mediators is advocaat Birgit Brevé onze strafrechtspecialist. Graag staat zij u bij in uw strafzaak.

bottom of page