top of page

"Ontwikkelingen en nieuwsberichten in het familierecht"

Hier vindt u actuele informatie en actualiteiten op het gebied van familierecht. Denk hierbij aan nieuwsberichten, links naar andere websites en achtergronden.

Landelijk onderzoek: kinderen kijken ontevreden terug op scheiding ouders.

Links

10 september 2018, meer dan helft kinderen niet betrokken bij omgangsregeling bij scheiding


Uit een recent landelijk onderzoek onder (inmiddels volwassen) kinderen blijkt dat er tijdens de scheiding van hun ouders veel te weinig naar hen is geluisterd. Zo zegt meer dan de helft (54%) dat er géén rekening is gehouden met hun wensen bij de omgangsregeling.

 

Er wordt helemaal niet of onvoldoende naar kinderen geluisterd
Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de nu volwassen kinderen ontevreden tot zeer ontevreden terugkijkt op de scheiding van hun ouders. Ook blijkt dat 50% van de kinderen tijdens de scheiding helemaal niet over deze voor hen ingrijpende gebeurtenis heeft kunnen praten..

 

Dianne Kroezen, voorzitter van de vFAS, vindt de uitkomsten zorgelijk, maar is niet verbaasd.

‘Het huidige rechtssysteem loopt nog steeds niet in de pas met de maatschappelijke behoefte. Sinds 2009 is het bij een scheiding verplicht een ouderschapsplan op te stellen, waar de kinderen ook daadwerkelijk bij moeten worden betrokken. In Nederland worden kinderen doorgaans pas vanaf twaalf jaar door de rechter uitgenodigd voor het zogenaamde kindgesprek. In de praktijk blijkt echter dat veel kinderen de rechter helemaal niet spreken, of alleen een brief schrijven. Vaak wordt ook niet gecontroleerd of kinderen daadwerkelijk zijn betrokken bij het ouderschapsplan.

 

Kinderen pleiten voor professionele begeleiding van ouders. Bijna de helft van de respondenten geeft aan ook op latere leeftijd nog last te hebben van de scheiding. Ze pleiten voor meer inspraak én professionele begeleiding van zowel ouders als kinderen tijdens de scheiding. Kinderen hebben het recht hun mening te geven. De vFAS pleit al jaren voor meer aandacht voor het belang van het kind in een scheiding. Om die reden is het praten met kinderen tijdens en na een scheiding een belangrijk onderdeel van de voor vFAS-leden verplicht gestelde driejarige specialisatieopleiding.
Ook in het Internationaal Verdrag voor de rechten van het Kind (IVRK) is vastgelegd dat alle kinderen het recht hebben om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan. Of kinderen nu jong zijn of al wat ouder, ze móeten worden gehoord en hun belangen móeten worden meegewogen.
 

Het huwelijksvermogensrecht uit het stof gehaald

Op 1 januari 2018 treed een nieuwe wet in werking, de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen. Hiermee wordt het traditionele huwelijk in gemeenschap van goederen ingeperkt. Een historische wetswijziging, nu de oorspronkelijke wet uit 1838 wordt vervangen.

 

De nieuwe wet houdt een stelselwijziging in op het gebied van het huwelijksvermogensrecht. Tot 1 januari 2018 geldt als uitgangspunt, tenzij er voor het huwelijk huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, dat echtgenoten trouwen in gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden (m.u.v. verknochte goederen en verkregen goederen onder uitsluiting) vallen hierbij in de gemeenschap van goederen en zijn derhalve van echtgenoten tezamen.

 

Vanaf 1 januari 2018 zullen zowel voorhuwelijkse schulden als voorhuwelijks privévermogen buiten de huwelijksgemeenschap vallen en van de echtgenoot blijven aan wie het vermogen dan wel schuld toebehoort. Ook alle verkrijgingen uit een erfenis, legaat of schenkingen zullen in het privévermogen vallen van de verkrijgende echtgenoot en derhalve buiten de huwelijksgemeenschap vallen.

 

Gemeenschappelijke bezittingen en schulden van voor het huwelijk, alsmede bezittingen en schulden opgebouwd tijdens het huwelijk, dienen na echtscheiding te worden gedeeld.

 

De nieuwe wet kent enkele zwaktepunten. Zo dient bijvoorbeeld een schuldeiser van een voorhuwelijkse schuld bij verhaal op gemeenschappelijk goederen (bijvoorbeeld de inboedel) de helft van de opbrengst aan de andere echtgenoot, van wie de schuld niet is, te vergoeden. De vraag is of dit in de praktijk zal geschieden. Ook kan het zijn dat gemeenschappelijk vermogen en het eigen vermogen samenvloeit, waardoor bij echtscheiding het onderscheid lastig te maken is. Dit laatste probleem doet zich in de echtscheidingspraktijk overigens ook geregeld voor in het geval van huwelijkse voorwaarden.

 

De wetswijziging, na 179 jaar, zal zich in de rechtspraktijk moeten uitkristalliseren. De impact van de wet zal voorts pas na enige tijd zichtbaar zijn. De huwelijken, afgesloten na 1 januari 2018 en die dus na deze datum stranden, zullen met de nieuwe wet te maken krijgen.

 

Tot slot, de huwelijkse voorwaarden blijven bestaan. Daarbij is het ook mogelijk om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen.

Indexering Kinderalimentatie 2018

Ieder jaar moet de alimentatie worden aangepast. Dit heet de indexering. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen. Dit komt omdat ieder jaar het loon en prijspeil verandert. Het percentage waarmee het bedrag verhoogd moet worden wordt ieder jaar vastgesteld en bekend gemaakt door de minister van Justitie.

 

De indexering gaat niet automatisch. Je krijgt er ook geen bericht van. Het is dus als alimentatiebetaler belangrijk om dit zelf goed in de gaten te houden. Doe je dit niet, dan kan de ex uiteindelijk de indexering tot vijf jaar terug gaan vorderen en dat kan om behoorlijke bedragen gaan. Ook als je eigen loon niet omhoog is gegaan blijft de indexering wettelijk verplicht.

 

Zelf berekenen van het geïndexeerde bedrag
Met behulp van onderstaande module bereken je zelf de hoogte van de alimentatie na indexering. De berekening kun je gebruiken voor zowel partner- als kinderalimentatie. Bij het invullen heb je twee opties:

  • vul het geïndexeerde bedrag van 2017 (met het jaartal 2017) in;

  • vul het oorspronkelijke alimentatiebedrag in en geef aan in welk jaar dit was vastgesteld of overeengekomen.

Per januari 2018 is de alimentatie met 1,5 % verhoogd. Gebruik de berekening om uit te rekenen wat het nieuwe alimentatiebedrag per 1 januari 2018 is.

bottom of page